Login

ALL ABOUT US ~ SINNE

Portree Primary School is a dynamic, enterprising and busy school. Pupils are offered a wide and varied learning experience. The School Handbook is available in print from the school and is also available to download in the library section of this website. Information about our school are found on these pages also.

'S e sgoil gu math trang ann am Bun-sgoil Phortrigh. Tha na sgoilearan air eolas farsaing agus eadar-dhealaichte a thairgsinn dhaibh. Tha leabhar-fiosrachaidh na sgoile ri fhaighinn ann an clo bhon Bun-sgoil agus cuideachd anns an leabhar-lann air an larach-lin.  Gheibhear fiosrachadh anns na duilleagan a leanas mun sgoil.

 

HOW WE LEARN BEST AT PORTREE PRIMARY SCHOOL

 

These statements were decided by all members of the school community - pupils, parents, teachers and staff who work in our school.