Login

Failte gu

GM 4/5!

Thainig Ann dhan sgoil agus thog sinn Robots le Knex. Bha e sporsail agus dh'ionnsaich sinn torr mu dheidhinn a bho ag obair ann am buidheann agus a bhi cuideachail. Seo beagan dealbhan dhuibh!

Rinn sinn ceapairean sa chlas! Sgriobh sinn stiuireadh air an son agus nuairsin dh'iarr sinn air ar caraidean na ceapairean a dheanamh! Cha deach a h-uile cail gu math idir! Faic mar a rinn sinn!

 

 

 

Beagan Dannsa - Nach e bha sporsail!