Login

 

Failte chun a’ Sgoil Àraich.
 
Tha sinn an dòchas gun còrd ar duilleagan ribh, bheir sinn dhuibh beagan fiosrachaidh agus chì sibh dè a tha sinn ris.
 We hope you enjoy our pages, we will share some information with you and you can see what we have been doing.
Luchd Teagaisg :        - Tini, Tè-Còmhnaidh
                                 - Dawn, Tè-Cuideachaidh
    - Mary, Tè-Comhnaidh
 
 
Tha dà chlas againn:   Madainn 9.30-12.00 le 29 sgoilearan
                                  Feasgar 12.45-3.00 le 25 sgoilearan
 
 
Gach Seachdain:
Weekly                       

 

Seachdain 
a.m. madainn
p.m. feasgar
Diluain
 
Inservice
10.10     Cleasan (gym)
10.45 Leabharlann (Library)
 
1.40 Cleasan (gym)
Dimàirt
10.00 Cuairt (walk)
 
Diciadain
10.35 Ceòl le Mrs Graham (music)
1.50 Cuairt
 1.30 Ceòl le Mrs Graham (music)
Diardaoin
 
 12.45  Leabharlann (Library)
Dihaoine
 9.30    Smartboard 
10.10   Cleasan (gym)
 
1.50 Smartboard
 
 
Feuch gum bì sibh a’ cumail sùil air am bòrd fiosrachaidh againn airson tuilleadh fhaighinn a mach.
 
 

Policies